array(0) { } Skip to main content

Reklamacja 

 1. Klient jest uprawniony do założenia reklamacji odnośnie Usług elektronicznych lub Towarów: 
  • przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: reklamacje@homelife.style lub; 
  • pisemnie na adres na adres siedziby Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca zaleca wskazanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji: 
  • imię, nazwisko; 
  • dane kontaktowe; 
  • zwięzły opis sytuacji; 
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie reklamacji na podany przez Klienta adres elektroniczny (email). 
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
 5. Klient otrzyma odpowiedź na reklamację na kontakt podany przy składaniu reklamacji. 
 6. W przypadku gdy Sprzedawca nie dostarczył Towaru/ów kub usług cyfrowych Konsument lub PNPK może wezwać Sprzedawcę do ich dostarczenia. Jeżeli pomimo wezwania Sprzedawca nie dostarczy Towarów lub usług cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym ustalonym pomiędzy stronami terminie Konsument lub PNPK może od Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług odstąpić. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług bez wzywania Sprzedawcy: 
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Towaru/ów lub usług cyfrowych; 
  • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług wyraźnie wynika, że określamy termin dostarczenia Towaru/ów lub usług cyfrowych miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub PNPK, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie. 

Prawo odstąpienia od Umowy 

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres: ALLWHITE z o.o., ul. Przyczółkowa 126, 02-968 Warszawa; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@homelife.style. 
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest
  to obowiązkowe. 
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 
  • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
  • a w przypadku umowy, która (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; 
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się
  za niezawartą. 
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub PNPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta kub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Konsument lub PNPK ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument lub PNPK może zwrócić Produkt na adres: ALLWHITE sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 126, 02-968 Warszawa. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Konsument lub PNPK. 
 9. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub PNPK w odniesieniu do umów: 
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
   na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  • o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub PNPK potwierdzenie otrzymania zgody na trwałym nośniku zgodnie z art. 15 ust. 2 albo zgodnie z art. 21 p.k. 
Hit enter to search or ESC to close